JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER   PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH DAN EKONOMI SYARI'AH   FAKULTAS AGAMA ISLAM-UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG   SEMESTER GANJIL 2016/2017                               HARI / TANGGAL JAM KE- MATA KULIAH SEMESTER / PRODI RUANG JUMLAH MAHASISWA KET. SENIN / 31 OKT 2016 I ULUMUL QURAN I / EKOS A 502 40   I / EKOS B 504 40   I / EKOS C 504 39   II ULUMUL QURAN I / A.S 502 45   HUKUM EKONOMI ISLAM V/ A.S 504 39   III AYAT DAN HADIS EKONOMI III / EKOS A 502 34   III / EKOS B 504 35   III / EKOS C 504 31   MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN SYARIAH VII / EKOS 515 8   IV TAFSIR AHKAM 1 III / A.S  A 502 12   III / A.S  B 502 26   HUKUM INTERNASIONAL VII / A.S. 504 42   V FILSAFAT EKONOMI ISLAM V / EKOS A 502 29   V / EKOS B 502 37   V / EKOS C 504 40   VI ULUMUL HADIS I / A.S 502 45   HADIS AHKAM 1 III / A.S   A 504 11   III / A.S   B 504 27   VII MANAJEMEN DANA PERBANKAN SYARIAH VII / EKOS A 502 52   KEMUHAMMADIYAHAN V / EKOS A 502 11   V / EKOS B 504 25   V / EKOS C 504 18   SELASA / 1 NOV 2016 I FIQH MAWARIS III / A.S 502 35   SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM I / A.S 504 46   II ILMU KEALAMAN DASAR I / EKOS A 502 40   I / EKOS B 504 40   I / EKOS C 504 39   III ILMU FALAQ V / A.S 502 46   HUKUM HIBAH, WASIAT DAN WAKAF VII / A.S 504 37   FIQIH MANAJEMEN HAJI DAN ZAKAT III / AS 515 18   IV ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI ISLAM V / EKOS A 502 33   V / EKOS B 502 38   V / EKOS C 504 38   V TEORI EKONOMI MAKRO III / EKOS A 502 30   III / EKOS B 504 35   III / EKOS C 504 36   KEMUHAMMADIYAHAN V / AS 515 49   VI MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH VII / EKOS A 502 50   USHUL FIQH 1 I / AS 504 45   PARENTING VII / AS 515 32   VII PASAR MODAL SYARIAH V / EKOS A 507 30   V / EKOS B 502 36   V / EKOS C 504 40                                                                         RABU / 2 NOV 2016 I PENGANTAR BISNIS SYARIAH I / EKOS A 502 40   I / EKOS B 504 40   I / EKOS C 504 39   II USHUL FIQH 2 III / EKOS A 502 34   III / EKOS B 502 38   III / EKOS C 504 31   USHUL FIQH 2 III / AS 515 20 ABSEN 1-20 III / AS R. SIDANG FAI 13 ABSEN 21 DST III PERBANDINGAN SISTEM PEREKONOMIAN VII / EKOS A 502 11   MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA V / EKOS 504 60   IV SOSIOLOGI KELUARGA V / AS 502 49   PKN III / AS 504 34   V EKONOMETRIKA TERAPAN V / EKOS A 502 30   V / EKOS B 502 36   V / EKOS C 504 40   VI HUKUM ADAT V / AS 502 20   PSIKOLOGI KELUARGA VII / AS 504 63   VII MUAMALAH IQTISHADIYAH II III / EKOS A 502 35   III / EKOS B 504 36   III / EKOS C 504 31   KAMIS / 3 NOV 2016 I METODOLOGI PENULISAN KARYA ILMIAH I / AS 502 45   ETIKA PROFESI HUKUM VII / AS 515 17   II FIQH MUAMALAH I / EKOS A 502 40   I / EKOS B 502 40   I / EKOS C 504 40   III QAWAID FIQHIYYAH III / AS 502 37   PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DI INDONESIA VII / EKOS  504 53   HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN V / AS 515 18   IV PENGANTAR AKUNTANSI III / EKOS A 502 33   III / EKOS B 504 37   III / EKOS C 504 29   V PEREKONOMIAN INDONESIA V / EKOS A 502 26   V / EKOS B 502 28   V / EKOS C 504 30   VI PENGANTAR MANAJEMEN III / EKOS A 502 32   III / EKOS B 504 35   III / EKOS C 504 33   VII BAHASA INDONESIA UNTUK KARYA ILMIAH I / EKOS A 502 40   I / EKOS B 502 40   I / EKOS C 504 41   LISTENING III / AS 517 33   PERBANDINGAN METODOLOGI HUKUM ISLAM VII / AS 507 39                                                                                                                                               JUMAT / 4 NOV 2016 I MATEMATIKA I / EKOS A 502 40   I / EKOS B 502 40   I / EKOS C 504 40   II ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR I / AS 502 45   ADVOKATUR V / AS 504 31   QIRAATUL KUTUB I III / AS A 515 7   III / AS B 515 19   III READING III / EKOS A 502 35   III / EKOS B 504 35   III / EKOS C 504 32   V STRATEGI BERSAING DAN ANALISIS KEBANGKRUTAN VII / EKOS 502 51   FIQH MUASHIRAH VII / AS AB 504 66   VI SERVICE EXCELLENT V / EKOS 502 47   FILSAFAT HUKUM ISLAM V / AS 504 44   SPEAKING III / AS 515 33   METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM VII / EKOS R. SIDANG FAI 51   VII SEJARAH PERADABAN ISLAM III / EKOS A 502 33   III / EKOS B 502 35   III / EKOS C 504 35   ILMU TASAWWUF V/AS 507 51   SABTU / 5 NOV 2016 I ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR I / EKOS A 502 40   I / EKOS B 504 40   I / EKOS C 504 40   KEWIRAUSAHAAN VII / EKOS A 515 51   VII / EKOS B 504 12   VII / EKOS C 502 27   II KAPITA SELEKTA HUKUM EKONOMI SYARIAH V / EKOS A 515 29   V / EKOS B 515 32   V / EKOS C 515 40   SEJARAH PERADABAN ISLAM I / AS 502 49   MANHAJ TARJIH VII / AS 504 47   HUKUM DAGANG III / AS 504 10   III SPEAKING III / EKOS A 502 35   III / EKOS B 504 35   III / EKOS C 504 32   IV PENGANTAR HUKUM ISLAM I / AS 502 45   READING III / AS 504 33   V LISTENING III / EKOS A 502 35   III / EKOS B 504 35   III / EKOS C 504 32     APLIKOM EKONOMI DAN BISNIS V / EKOS A JADUAL DIATUR TERSENDIRI   APLIKOM EKONOMI DAN BISNIS V / EKOS B V / EKOS C               KHUSUS MATA KULIAH "HUKUM ACARA PERDATA"SEMESTER V / AHWAL SYAKHSHIYYAH:     SENIN,  PUKUL 08.00 WIB DI FAKULTAS HUKUM                   JAM KE: I 07.00 - 08.15   Malang, 28 Oktober 2016   II 08.30 - 09.45   Ketua Pelaksana UTS,     III 10.00 - 11.15           IV 11.45 - 13.00           V 13.15 - 14.30   Jamal Bakarisuk, M.Sy     VI 15.00 - 16.15           VII 16.30 -  17.45                       KHUSUS HARI JUMAT: II 08.30 - 09.30         JAM KE III 09.45 - 10.45                       JAM KE I, V, VI, DAN VII SAMA DENGAN DI ATAS                                                                 " />
Jurusan Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Malang
Jurusan Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Malang